Universitat Rovira i Virgili

Història de l'Arxiu

L'arxiu va néixer, cap al 1977, de la necessitat d'emmagatzemar els materials etnogràfics que s'anaven generant a partir dels treballs d'investigació que realitzaven els alumnes en el marc del Departament. Per racionalitzar aquesta tasca, a partir del curs 80-81 es van elaborar un seguit de guies de treball que poguessin facilitar la tasca a aquells que encara no estaven formats en els mètodes i tècniques de camp. Les guies eren instruments indispensables per a organitzar sistemàticament les campanyes de recollida de dades i classificar els materials provinents de fonts diverses i de persones que treballaven materials semblants. En principi la recollida es feia guiada una mica pel sentit comú, fins que l'any 1993 la Generalitat de Catalunya ens va concedir el projecte de documentació que va derivar en la confecció d'un catàleg informatitzat de materials generals i un altre l'any 1995 per a la catalogació de les històries de vida que molts treballs contenien. Aquestos projectes entre d'altres coses va permetre un coneixement dels materials dipositats per facilitar-ne la seva consulta, en principi restringida als investigadors membres del Departament. Vam poder fer aquest treball de documentació i catalogació per que feia alguns anys que s'havien deixat d'utilitzar les guies de treball, per tant les recerques ja no s'incloïen de manera col·lectiva dins de cap gran línia d'investigació.

El Campus Catalunya ens ha comportat un canvi d'ubicació qualitatiu en molts aspectes i pel que fa a l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya un salt importantíssim ja que estem sis nivells per sobre del que estàvem, tenim llum natural i un espai net i polivalent. El trasllat dels materials ha suposat també una important feina d'ordenació i catalogació de la qual s'han encarregat la Neus Jàvega, Judit Gamundi, Gemma Miquel i Carmen Sanjurjo, sempre amb l'ajut imprescindible del tècnic Pedro Marta. La seva feina ha consistit a re-col·locar cada treball en carpetes noves, extraient els elements d'enquadernació que podien danyar-lo, i posteriorment van etiquetar a partir del catàleg existent que s'havia realitzat anys enrere.

Pel que fa a les fotografies, a partir de les primeres tasques d'extracció del material i catalogació prèvia, la Neus i la Judit es varen adonar de la importància de crear un fons fotogràfic a partir de les fotos que s'incorporaven als treballs. Evidentment, la major part de fotografies no tenen la composició artística especial del fotògraf professional, sinó el moment que captaren que exalta la màxima de l'antropòleg; "vaig estar allí". Són imatges quotidianes, d'espais naturals alguns avui desapareguts, d'oficis inexistents actualment, festes i tradicions, ermites i rituals...en definitiva, survivals, que evoquen a unes formes de vida d'un passat que malgrat semblar-nos proper va desapareixent al ritme dels processos globals i canviants que marquen la inèrcia del motor de les societats actuals. El fons fotogràfic està format de quasi bé 3000 fotografies que varen ser catalogades d'acord amb els grans temes establerts per a la catalogació dels treballs. Cada fotografia guarda el número del treball de referència i cadascuna conté la informació que apareixia en la seva ubicació inicial.