Universitat Rovira i Virgili

Supervisió en els serveis socials básics de Catalunya

Fitxa Tècnica

Nom del projecte: La Supervisió en els serveis socials básics de Catalunya

Referència: Codi ATT: 3786

Investigador Principal: Dra. Carmina Puig Cruells

Participants: Col.legi Oficial de Treballadors socials de Catalunya i URV - DAFITS- Treball social

Període: 2017-2018

Projecte relacionat: Enquesta de coneixement de l'estat de realització i opinió de la supervisió professional entre els col.legiats i col.legiades del Col.legi de Treball Social de Catalunya. Any 2016

La supervisió i l'assessorament  professional és una pràctica comuna, acceptada i reconeguda molt especialment des del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya i que es troba dins l'àmbit de la formació permanent. La llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en el seu Article 45 de Mesures de suport i protecció als professionals estableix que les organitzacions de serveis socials (públics) han de garantir als professionals la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població. Tal i com assenyala el consell assessor de serveis socials en les seves recomanacions, es considera la supervisió com un suport tècnic als equips, i als responsables d'aquests equips, imprescindible per a millorar progressivament l'atenció a la població.

La supervisió externa de professionals de l'àmbit social és un mètode específic d'assessorament per reflexionar sobre el "quefer" del professional. El nucli de la supervisió és el supervisat i el focus de la supervisió és la intervenció dels professionals i els sentiments que acompanyen l'activitat, també sobre els valors, el model d'interpretació que es manifesta en l'actitud i orientació cap a les persones ateses, col·legues i amb un mateix. La supervisió d'equips de professionals de l'àmbit del benestar o de la salut com un espai de formació i renovació que es caracteritza per ser un àmbit de reflexió sistemàtica sobre l'acció professional sense complir funcions de control, per aquest motiu ha de ser conduïda des de una posició de neutralitat del supervisor i aquest ha de ser extern a l'organització contractant.

Es tracta d'una recerca aplicada amb la finalitat d'elaborar un mapeig de la situació de les estructures de suport i supervisió dels equips de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. Els seus resultats son rellevants per contribuir a la millora tècnica i del benestar dels professionals a les escales local i/o global. Es pretén conèixer quantitativament i qualitativament quin és l'estat de la qüestió de la implantació de estructures de suport i /o supervisió en els equips de serveis socials bàsics per establir criteris i marcs amb l'objectiu de fer, en el futur proper, una proposta de implantació de dispositius de supervisió a Catalunya. També identificarà valors dels operadors socials i de les diferents disciplines que exerceixen en els serveis socials bàsics.  La recerca permetrà aglutinar diferents necessitats i emfatitzar les diferents expressions d'aquestes així com les propostes de solucions.

Els serveis socials intervindran en tot el cicle de la recerca amb el propòsit d'incorporar les seves orientacions en l'àmbit de les propostes.

EQUIP INVESTIGADOR:

TRANSFERÈNCIA:

Conferència DIXIT Vic "Cuidar-se en les professions socials per a poder cuidar