Universitat Rovira i Virgili

Continguts i organització de les assignatures

Les competències d'un Treballador Social s'assoleixen amb el desplegament d'un conjunt d'assignatures de tipologia diversa.

Formació bàsica: Aquestes matèries aporten a l'estudiant la formació introductòria necessària que permet equiparar els estudiants procedents de les diverses vies d'accés. El disseny curricular de la formació bàsica inclou: antropologia, comunicació, dret, educació, psicologia, sociologia i "habilitats del treballador social", una matèria instrumental que permet als alumnes iniciar-se en les capacitats desenvoluparan durant la seva vida acadèmica i professional.

Assignatures obligatòries: Donen resposta al perfil professional i investigador del treballador social. Les matèries s'estructuren en el següents blocs de continguts: Fonaments del treball social; Mètodes, models i tècniques del treball social; Les unitats d'intervenció del treball social; Habilitats socials i de comunicació del treball social; La investigació aplicada al treball social; Els serveis socials i la política social; El desenvolupament humà en el cicle vital i en el medi social; El dret i la ciutadania; i, Gestió d'organitzacions.

Assignatures optatives: El Grau de Treball Social compta amb una oferta molt especialitzada que pretén acostar l'estudiant als àmbits d'intervenció més propis del treball social, i a coneixements complementaris per als futurs professionals. L'estudiant podrà escollir entre l'àmplia oferta d'assignatures optatives aquelles que millor responguin a les seves preferències personals.