Universitat Rovira i Virgili

Contractes recents de recerca

LA SUPERVISIÓ EN ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CATALUNYA

Investigadora principal: Carmina Puig i Cruells

Participants: Col.legi Oficial de Treballadors socials de Catalunya i URV - DAFITS- Treball social

Durada: 15 mesos (2017-2018)

La supervisió i l'assessorament  professional és una pràctica comuna, acceptada i reconeguda molt especialment des del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya i que es troba dins l'àmbit de la formació permanent. La llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en el seu Article 45 de Mesures de suport i protecció als professionals estableix que les organitzacions de serveis socials (públics) han de garantir als professionals la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població. Tal i com assenyala el consell assessor de serveis socials en les seves recomanacions, es considera la supervisió com un suport tècnic als equips, i als responsables d'aquests equips, imprescindible per a millorar progressivament l'atenció a la població.

Es tracta d'una recerca aplicada amb la finalitat d'elaborar un mapeig de la situació de les estructures de suport i supervisió dels equips de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. Conèixer quantitativament i qualitativament quin és l'estat de la qüestió de la implantació de estructures de suport i /o supervisió en els equips de serveis socials bàsics per establir criteris i marcs amb l'objectiu de fer, en el futur proper, una proposta de implantació de dispositius de supervisió a Catalunya. 

Pujar

SERVEI DE RECOLLIDA I ACTUALIZACIÓ DEL MAPA RELIGIÓS DE CATALUNYA

Investigador principal: Jordi Moreras Palenzuela

Durada: 1 any (2016)

Servei de recollida i actualització de les dades de minories religioses i proposta de materials de divulgació del mapa religiós de Catalunya, per a l'any 2016. L'objecte del contracte de servei GO 2015 000142 se centra en l'actualització dels registres posteriors a 1 de gener de 2013, la identificació i anàlisi dels nous centres de culte i entitats religioses pertanyents a les minories religioses des de la darrera actualització de 30 de novembre de 2014, la identificació i entrevista de quaranta persones expertes en matèria de diversitat religiosa a Catalunya, i la definició d'una proposta de materials de divulgació seguint el Pla de comunicació del Mapa Religiós de Catalunya.

Pujar

ASSESSORAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT DE XARXES SOCIOEDUCATIVES I MESES LOCALS D'INFÀNCIA

Investigadora principal: Ramona Torrens Bonet

Durada: 5 mesos  (2013)

Pujar