Universitat Rovira i Virgili

SocialUrbs: estudis urbans i desigualtats

SocialUrbs es constitueix com a nucli de recerca que es basa en la continuïtat dels temes urbans, que han estat presents en el Departament des dels seus mateixos inicis, i en l'existència del Master d'Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció social, tot buscant l'articulació de les activitats de recerca presents en aquest eix.

Els seus objectius són generar, socialitzar i transferir el coneixement derivat de la recerca en el àmbits següents:

Dinàmiques urbanes i globalització. De les ruralitats als processos de metropolització

Desigualtats i reproducció social. Gènere, classe, cultura i generacions. Conflictes i participació ciutadana. Intervenció social i polítiques públiques.

Migracions i transnacionalisme. Processos migratoris, deportacions, exilis com a grans formes de mobilitat. Noves dinàmiques socials derivades de la diversitat cultural i el transnacionalisme.

Durant el periode 2015-2016, el nucli SocialUrbs ha celebrat seminaris de treball interns, on han estat presentades les recerques en curs dels seus membres.