Universitat Rovira i Virgili

Presentació del Practicum d'Intervenció

Avui en dia el treball social és una disciplina consolidada i una professió clarament establerta en l'entramat social, amb molts àmbits possibles d'actuació. Des d'un principi, els treballadors socials han destacat per donar un ajut directe, a escala individual, grupal o comunitària, basat en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. La seva actuació es basa en la cerca d'una societat més justa, més democràtica i més solidària; per això, es diu que el treball social té un caràcter ètic i proactiu.

Per tal de complementar la formació teòrica del Grau de Treball Social, l'assignatura Pràcticum d'intervenció ofereix a l'alumnat un ampli contacte professional amb algunes de les àrees pròpies de l'exercici professional del treball social, considerant dos aspectes bàsics:

  1. L'adquisició del rol professional: que es produeix mitjançant la col·laboració amb un treballador o treballadora social que exerceix la seva activitat en entitats socials (públiques, privades o d'iniciativa social) externes a la Facultat. Es tracta, per tant, d'una experiència viscuda en contextos reals de treball, on l'estudiant coneixerà l'organització i l'ambient laboral, i on serà necessari que apliqui i utilitzi els coneixements adquirits al llarg del grau, així com els principis ètics i deontològics necessaris per a l'exercici de la professió. Aquest contacte amb la realitat confereix al Pràcticum un caràcter indispensable i atorga un plus afegit de qualitat a la formació. 
  2. El suport personal i el seguiment personalitzat: en el context d'aquesta assignatura, i en el marc acadèmic de la Universitat, es desenvolupen seminaris de seguiment quinzenals guiats per professores del grau de Treball Social. En aquests seminaris utilitzem metodologies actives que permeten a l'estudiant aprendre a demanar ajuda, plantejar les seves dificultats, connectar amb les seves emocions, construir estratègies i reforçar el seu aprenentatge. A més, s'avalua progressivament la capacitació professional dels estudiants, el rigor en l'anàlisi de les situacions i la relació entre els coneixements impartits a l'aula i la seva aplicació al lloc on fan l'aprenentatge pràctic. 

Aquest model formatiu es basa, doncs, a posar en contacte l'estudiant amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, de manera que els conegui prou per poder completar la seva formació teòrica, així com les competències, habilitats, aptituds i actituds que ha de desenvolupar. 

D'altra banda, com a objectiu de l'ensenyament de Treball Social, fa temps que intentem mantenir i millorar (amb formació i sessions de treball) la interrelació entre la universitat i els treballadors socials que exerceixen professionalment en les entitats i/o institucions socials col·laboradores, així com reforçar el reconeixement del seu rol docent.